Grillpal przykłada szczególną wagę do ochrony poufności i prywatności danych, które zostały nam powierzone w celu realizacji sprzedaży i usług. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką cookies, aby dowiedzieć się w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności to polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych, które gromadzone są poprzez stronę internetową: www.grillpal.pl (strona internetowa/Serwis) oraz bezpośrednio. Dane osobowe to informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Klienta/Użytkownika, jako osoby fizycznej. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Grillpal jest stroną i przetwarza dane osobowe.

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie polityki prywatności

Grillpal.pl jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC, zwanego dalej “Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”) odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w związku z użytkowaniem strony internetowej. Obowiązująca Polityka Prywatności wypełnia obowiązek informacyjny  przewidziany w art. 13 i 14 Rozporządzenia.

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego oraz wszelkim innym obligatoryjnym warunkom przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, i będzie interpretowana zgodnie z nimi. W szczególności zastosowanie mają:

 1. Ustawa z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych, zwanej dalej UODO;
 2. Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawa z dnia 16.07.2004 roku Prawo Telekomunikacyjne.

Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności, by ochronić interesy Klientów/Użytkowników, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator jest zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych. Wszystkie osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności.

Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Nie są udostępniane osobom do tego niepowołanym. Szczególnie dane osobowe gromadzone są w celu:

 1. zawarcia z administratorem umowy sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 2. zawarcia z administratorem umowy na założenie i prowadzenie konta na stronie należącej administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia w zw. z ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
 3. wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych prowadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego. Za każdym razem zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest na stronie sklepu oraz w regulaminie strony.

Dane osobowe wykorzystywane są również w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, wnioski, uwagi i wątpliwości, przy realizacji reklamacji i zwrotów.

Jakie dane są gromadzone?

Gromadzone i przetwarzane są następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. numer telefonu kontaktowego;
 4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 5. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);
 6. nazwa firmy;
 7. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i/lub Regon.

Administrator nie zbiera w sposób celowy danych „wrażliwych”. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

Sposób gromadzenia danych osobowych

Gromadzenie danych osobowych następuje:

 1. za pośrednictwem strony internetowej (zobacz też politykę cookies);
 2. bezpośrednio, gdy klient kontaktuje się ze sklepem telefonicznie lub osobiście.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych. W każdy momencie można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności jeśli dotyczy ona celów marketingowych lub założenia konta na stronie internetowej. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje natychmiastowym odstąpieniem od wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych, a tym samym rozwiązaniem stosunku zobowiązaniowego łączącego strony.

Długość przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat, z zastrzeżeniem obowiązywania wymogów prawnych nakładających na nas obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy lub krótszy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz zgromadzone ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego czasu wskazane dane będą usuwane. Dane zostaną usunięte również w momencie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Najczęściej dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż do momentu osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Możliwi odbiorcy danych osobowych

Możliwe jest zaistnienie sytuacji, w których dane osobowe klientów zostaną przekazane innym podmiotom:

 1. jeśli Klient/Użytkownik korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora;
 2. jeśli Klient/Użytkownik korzysta z elektronicznych sposobów płatności lub kartą płatniczą administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe Klienta/Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym;
 3. jeśli Klient/Użytkownik poprosił o wystawienie faktury VAT, jego dane mogą zostać udostępniane obsłudze księgowej administratora;
 4. w przypadku wystąpienia sporu prawnego między Klientem/Użytkownikiem, a administratorem, dane Klienta/Użytkownika mogą zostać przekazane obsłudze prawnej administratora;
 5. jeśli Klient/Użytkownik korzysta ze strony internetowej sklepu, administrator może przekazać dane osobowe podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz administratora.

Każdorazowo administrator oraz podmioty, którym zostały przekazane dane osobowe są zobowiązane do zachowania ich poufności.

Odsyłanie do innych stron

Zamieszczone na stronie internetowej www.grillpal.pl odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

Prawa Klienta/Użytkownika dotyczące danych osobowych

Klient/Użytkownika ma prawo do:

 1. nieograniczonego dostępu do danych osobowych;
 2. otrzymania kopii wszystkich swoich danych osobowych, które posiada administrator;
 3. aktualizowania lub poprawiania wszystkich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełniania danych, które są niekompletne;
 4. żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

W określonych okolicznościach Klient/Użytkownik ma prawo do:

 1. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. zażądania usunięcia danych osobowych (w szczególności, gdy zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane);
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. zażądania przekazania do Klienta/Użytkownika lub do innego administratora określonych danych osobowych.

W celu realizacji wyżej wymienionych praw Klient/Użytkownik ma możliwość:

 1. wysłania e-mail z odpowiednią informacją na adres: info@grillpal.pl;
 2. przekazania informacji drogą telefoniczną, dzwoniąc na numer: (+48) 887 475 001 lub (+48) 32  428 38 08;
 3. przekazania informacji drogą listowną na adres: ul. Tarnogórska 14, 44-100 Gliwice.

Skarga

Klient/Użytkownik ma prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli jest zdania, że jakiekolwiek z udostępnionych danych osobowych są przetwarzane w sposób stanowiący naruszenie Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych nr 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zamknij filtry
Model wędzarni
Pojemność komory
Szerokość komory
Wysokość komory
Rodzaj drewna
Granulacja
Pojemność