Společnost Grillpal věnuje zvláštní pozornost ochraně důvěrnosti a soukromí údajů, které nám byly svěřeny za účelem prodeje a poskytování služeb. Doporučujeme vám přečíst si naše zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie, abyste se dozvěděli, jak shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje, které nám poskytnete.

Zásady ochrany osobních údajů

Následující zásady ochrany osobních údajů jsou zásadami zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek: www.grillpal.pl (webové stránky/služby) a přímo. Osobní údaje jsou informace, které se přímo nebo nepřímo týkají zákazníka/uživatele jako fyzické osoby. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny případy, ve kterých je společnost Grillpal účastníkem a zpracovává osobní údaje.

Subjekt odpovědný za udržování zásad ochrany osobních údajů

Grillpal.pl je správcem osobních údajů (ve smyslu ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), který je odpovědný za jejich zpracování v souvislosti s používáním webových stránek. Platné zásady ochrany osobních údajů splňují informační povinnost stanovenou v článcích 13 a 14 nařízení.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se řídí a vykládají v souladu s polskými zákony a dalšími závaznými podmínkami zákonů Evropské unie. Zejména se použijí následující ustanovení:

 1. Zákon ze dne 10.5.2018 o ochraně osobních údajů, dále jen "zákon o ochraně osobních údajů";
 2. Zákon ze dne 18.7.2002 o poskytování elektronických služeb;
 3. Zákon o telekomunikacích ze dne 16.7.2004.

Správce údajů věnuje zvláštní péči ochraně zájmů zákazníků/uživatelů, kterých se údaje týkají, a zejména zajistí, aby údaje, které shromažďuje, byly zpracovávány zákonným způsobem. Údaje se shromažďují pro určené legitimní účely a nepodléhají dalšímu zpracování, které je s těmito účely neslučitelné. Správce je povinen zachovávat důvěrnost osobních údajů. Všechny osoby, které mají k údajům přístup, jsou povinny zachovávat jejich důvěrnost.

Účel shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy. Nejsou poskytovány neoprávněným osobám. Konkrétně jsou osobní údaje shromažďovány za účelem:

 1. uzavřít kupní smlouvu se správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení;
 2. uzavřít se správcem smlouvu o zřízení a vedení účtu na internetové stránce patřící správci podle čl. 6 odst. 1 písm. b). Nařízení ve spojení se zákonem ze dne 18. 7. 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Sb. z. s. r. 2017, položka 1219);
 3. dobrovolně souhlasit se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb prostřednictvím internetového obchodu. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé uveden na internetových stránkách obchodu a v jeho obchodních podmínkách.

Osobní údaje jsou rovněž používány k zodpovídání dotazů, žádostí, připomínek a obav, k vyřizování stížností a vrácení zboží.

Jaké údaje se shromažďují?

Shromažďovány a zpracovávány jsou následující osobní údaje:

 1. název;
 2. e-mailová adresa;
 3. kontaktní telefonní číslo;
 4. doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země);
 5. adresa bydliště/podnikání/sídla (pokud se liší od doručovací adresy);
 6. název společnosti;
 7. daňové identifikační číslo (NIP) a/nebo Regon.

Správce záměrně neshromažďuje "citlivé" údaje. Citlivé údaje zahrnují osobní údaje týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, členství v odborech, náboženského přesvědčení nebo světového názoru, zdravotního stavu, sexuality, sexuální orientace nebo trestní minulosti uživatele, jakož i genetické nebo biometrické údaje.

Způsob shromažďování osobních údajů

Shromažďování osobních údajů probíhá:

 1. prostřednictvím webových stránek (viz také zásady používání souborů cookie);
 2. přímo, když zákazník kontaktuje prodejnu telefonicky nebo osobně.

Dobrovolné poskytování osobních údajů

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování elektronických služeb. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, zejména pokud se jedná o marketingové účely nebo vytvoření účtu na webových stránkách. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů má za následek okamžité odstoupení od plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb, čímž smluvní vztah mezi stranami zaniká.

Délka uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu maximálně 2 let, pokud právní předpisy vyžadují, abychom osobní údaje uchovávali po delší nebo kratší dobu. Veškeré údaje zpracovávané pro účetní účely a shromažďované z daňových důvodů budou zpracovávány po dobu 5 let počítanou od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla daňová povinnost. Po uplynutí této doby budou uvedené údaje vymazány. Údaje budou rovněž vymazány, pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Ve většině případů nebudou osobní údaje uchovávány po okamžiku, kdy je dosaženo účelu zpracování.

Možní příjemci osobních údajů

Je možné, že nastanou situace, kdy budou osobní údaje zákazníků předány dalším stranám:

 1. Pokud zákazník/uživatel využije způsob doručení poštou nebo kurýrem, správce zpřístupní shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který doručení jménem správce provádí;
 2. Pokud zákazník/uživatel použije elektronický platební prostředek nebo platební kartu, správce zpřístupní shromážděné osobní údaje zákazníka/uživatele vybranému zpracovateli plateb internetového obchodu;
 3. Pokud zákazník/uživatel požádal o vystavení faktury na DPH, mohou být jeho údaje zpřístupněny účetní službě správce;
 4. V případě právního sporu mezi zákazníkem/uživatelem a správcem mohou být údaje zákazníka/uživatele předány právní službě správce;
 5. Pokud zákazník/uživatel využívá webové stránky obchodu, může správce předávat osobní údaje subjektům, které správci poskytují IT služby.

Ve všech případech jsou správce a subjekty, kterým byly osobní údaje předány, povinni zachovávat důvěrnost údajů.

Odkazy na jiné stránky

Publikováno dne www.grillpal.pl odkazy mohou vést na jiné webové stránky. Tyto stránky mohou mít jiné zásady ochrany osobních údajů, jejichž podmínky se liší od těchto. Doporučujeme vám, abyste si před odesláním svých osobních údajů pečlivě prostudovali zásady ochrany osobních údajů na každé navštívené stránce.

Práva zákazníka/uživatele týkající se osobních údajů

Zákazník/uživatel má právo:

 1. neomezený přístup k osobním údajům;
 2. obdržet kopii všech svých osobních údajů, které správce uchovává;
 3. aktualizovat nebo opravit nepřesné osobní údaje nebo doplnit neúplné údaje;
 4. požádat o pozastavení zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Za určitých okolností má zákazník/uživatel právo:

 1. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 2. požádat o výmaz osobních údajů (zejména pokud byly shromážděny v rozporu se zákonem nebo již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny);
 3. omezení zpracování osobních údajů;
 4. požádat o předání konkrétních osobních údajů zákazníkovi/uživateli nebo jinému správci.

Pro uplatnění výše uvedených práv má zákazník/uživatel možnost:

 1. zasláním e-mailu s příslušnými informacemi na adresu: info@grillpal.pl;
 2. poskytnout informace na telefonním čísle: (+48) 887 475 001 nebo (+48) 32 428 38 08;
 3. zaslat informace poštou na následující adresu: Tarnogórska 14, 44-100 Gliwice.

Stížnost

Zákazník/uživatel má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domnívá, že některé z poskytnutých osobních údajů jsou zpracovávány způsobem, který představuje porušení obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Zavřít filtry
Model udírny
Kapacita komory
Šířka komory
Výška komory
Typ dřeva
Granulace
Kapacita