fbpx

Wszystko do wędzenia i grillowania

REGULAMIN KONKURSU „Wędzone znaczy zdrowe!”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu „Wędzone znaczy zdrowe” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma KKM System Good Luck ul. Tarnogórska 14, 44-100 Gliwice, NIP: 631 250 63 85 (zwana dalej „Organizatorem”).
  2. Konkurs jest ogłoszony i prowadzony na stronie facebookowej Organizatora: https://www.facebook.com/pg/grillpal.gliwice (zwanej dalej „Fanpage”).
  3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora.
  4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  5. Sponsorem nagrody jest Organizator.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Konkurs trwa od dnia 1 września 2019 r. (niedziela) godz. 08:00 do 15 września 2019 r. (niedziela) godz. 23:59.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej „Uczestnikami”).
  3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni przez Organizatora oraz rodzina Organizatora.
  4. By wziąć udział w konkursie należy:
   1. Posiadać zweryfikowane konto na Facebooku.
   2. Polubić stronę: https://www.facebook.com/pg/grillpal.gliwice,
   3. Opisać swój ulubiony i oryginalny przepis na wędzoną potrawę.
  5. Wzięcie udziału w konkursie (polubienie strony i opublikowanie przepisu) oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie profilu Uczestnika na Fanpage’u Organizatora oraz na wysłanie do Uczestnika wiadomości prywatnej za pośrednictwem Facebooka.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezależne od niego problemy i przeszkody w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek internetowych oraz Facebooka.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stałe lub czasowe blokowanie Fanpage ze strony Facebooka.
 3. NAGRODA

  1. Nagrodą główną w Konkursie jest: Wędzarnia ogrodowa, model A65 z paleniskiem, wartość Nagrody do 469 zł + koszty przesyłki (zwana dalej „Nagrodą”).
  2. Zwycięzcy/Zwyciężczyni konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na inną Nagrodę.
  3. Zwycięzca/Zwyciężczyni konkursu może zrezygnować z przyjęcia Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda. Gdy zwycięzca zrzeknie się Nagrody, zostanie ona przyznana Uczestnikowi, który zajął drugie miejsce w konkursie.
 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

  1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który:
   1. polubi stronę https://www.facebook.com/pg/grillpal.gliwice i jednocześnie
   2. pod opublikowanym przez siebie przepisem na potrawy wędzone, zdobędzie najwięcej like’ów/polubień.
   3. w sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników zdobędzie taką samą liczbę lików/polubieni, Nagroda zostanie przyznana temu, który wziął udział w Konkursie jako pierwszy (pod uwagę będzie brany wówczas czas spełnienia obu warunków, czyli polubienia strony i opublikowania przepisu).
  2. Zwycięzca/Zwyciężczyni Konkursu zostanie poinformowany/a o wygranej za pośrednictwem Fanpage (pod opublikowanym przez siebie przepisem) oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku.
  3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana do 3 dni po jego zakończeniu na Fanpage’u oraz w wiadomości prywatnej do Zwycięzcy/Zwyciężczyni.
  4. Możliwe sposoby odbioru przesyłki:
   1. przesyłka kurierska realizowana na terenie Polski,
   2. odbiór osobisty.

   Ustalenie sposobu przekazania nagrody zostanie dokonane w rozmowie ze Zwycięzcą/Zwyciężczynią Konkursu.

  5. Zwycięzca/Zwyciężczyni Konkursu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej musi odpowiedzieć na wiadomość Organizatora i ustalić odbiór Nagrody. Jeśli odbiór będzie realizowany poprzez przesyłkę kurierską, Zwycięzca / Zwyciężczyni proszony/a jest o podanie adresu, na jaki ma zostać wysłana Nagroda. Jeżeli informacja taka nie zostanie dostarczona do Organizatora w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej. Nagroda nie zostanie przekazana.
  6. W przypadku przesyłki kurierskiej Nagroda zostanie wysłana w terminie do 7 dni od daty otrzymania pełnych danych adresowych Zwycięzcy/Zwyciężczyni.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
  8. Organizator ma prawo opublikować dane Zwycięzcy/Zwyciężczyni na Fanpage’u.
  9. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem oraz wszelkich niedozwolonych prób wpływania na wskazanie Zwycięzcy/Zwyciężczyni, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych na Facebooku, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu, a Nagroda przepada.
 5. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu i nie później niż 14 dni od dnia jego zakończenia i przyznania Nagrody.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “KONKURS – Wędzone znaczy dobre!”
  4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa.
  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.